Active Ingredient

Products

2,4-D Acid

98%, 96% Tech

2,4-D Butyl Ester

96% Tech; 1000G/L, 792G/L EC

2,4-D Choline

760G/L SL; 90.6% SG

2,4-D Dimethylamine Salt

96% SG; 96% SP; 860G/L, 720G/L, 600G/L, 480G/L SL

2,4-D 2-Ethylhexyl Ester

96% Tech; 1025G/L, 904G/L, 850G/L, 825G/L, 500G/L EC

2,4-D Isobutyl Ester

96% Tech

2,4-D Isopropylamine Salt

450G/L, 300G/L SL

2,4-D Sodium Salt

95%, 80% SG, SP

2,4-D EHE + Florasulam

SE

2,4-D + MCPA

SG, SL

2,4-DB(2,4-dichlorophenoxy)Butyric Acid

96% Tech; 931G/L Ester EC; 540G/L Salt SL

2,4-DP-p(Dichlorprop-p) Acid

95% Tech; DMA Salt SG, SL; 2-EHE EC

Acetochlor

95%, 92% Tech; 900G/L, 840G/L, 500G/L EC

Ametryn

97% Tech; 90%, 80% WG; 500G/L SC; 80% WP

Ametryn + Terbutryn

WG, SC

Amicarbazone

97% Tech; 70% WG

Atrazine

97% Tech; 90% WG; 500G/L SC; 80% WP

Atrazine + Ametryn

WG, WP, SC

Atrazine + Mesotrione

WG, SC

Atrazine + Terbuthylazine

WG, SC

Bentazone

95% Tech; 480G/L SL

Bentazone + Acifluorfen

SL

Bispyribac-sodium

97% Tech; 400G/L, 100G/L SC

Bromacil

97% Tech; 80% WG; 80% WP

Bromoxynil Octanoate

96% Tech; 250G/L EC

Butachlor

95%, 92% Tech; 600G/L, 500G/L EC

Carfentrazone

95% Tech; 80%, 40% WG; 400G/L EC

Chlorimuron-ethyl

96% Tech;75%,25% WG

Clethodim

95% Tech; 360G/L, 240G/L, 120G/L EC

Clodinafop-propargyl

95% Tech; 240G/L EC

Clomazone

95% Tech; 480G/L EC

Clopyralid

97% Tech; 75% SG; 300G/L, 200G/L SL

Cloransulam-methyl

96% Tech; 84% WG

Cyanazine

97% Tech

Cyhalofop-butyl

97% Tech; 180G/L, 100G/L EC

Dicamba

98% Tech; 70% SG; 500G/L, 480G/L SL

Dicamba + 2,4-D

SG, SL

Diclosulam

96% Tech; 84% WG

Diquat

40% Tech; 200G/L, 150G/L SL

Diuron

98% Tech; 90%, 80% WG; 800G/L, 500G/L SC; 80% WP

Fenoxaprop-P-ethyl

97% Tech; 110G/L EC; 69G/L EW

Florasulam

97% Tech

Flucarbazone-Na

95% Tech; 70% WG

Flumetsulam

98% Tech; 80% WG; 120G/L SC

Flumioxazin

96% Tech; 50% WG; 480G/L SC; 50% WP

Fluroxypyr

97% Tech; 250G/L, 200G/L, 180G/L EC

Fomesafen

97%, 95% Tech; 250G/L SL

Foramsulfuron

94% Tech; 35%WG

Foramsulfuron + Iodosulfuron-methyl sodium

WG

Glufosinate-ammonium

95% Tech; 200G/L, 150G/L, 120G/L SL

Glyphosate Ammonium Salt

95% Tech; 88.8%, 75.7% SG, 360G/L SL

Glyphosate Potassium Salt

95% Tech; 665G/L, 555G/L SL

Glyphosate Sodium Salt

95% Tech; 50% SG

Glyphosate

97%, 95% Tech; IPA 62%, 450G/L, 360G/L SL

Haloxyfop-P-methyl

95% Tech; 520G/L, 240G/L, 108G/L EC

Hexazinone

97% Tech; 90%, 75% WG; 480G/L SC; 240G/L SL

Hexazinone + Diuron

WG

Imazamox + Imazapyr

SL

Imazamox

98% Tech; 40G/L SL

Imazapic

97% Tech; 240G/L SL

Imazapic + Imazapyr

WG

Imazapyr

98% Tech; 250G/L SL

Imazethapyr

98% Tech; 70% WG; 200G/L, 100G/L SL

Isoxaflutole

95% Tech; 75% WG; 480G/L SC

MCPA

96% Tech; 75% SG; 750G/L, 500G/L, 400G/L SL

MCPA + Bentazone

SL

MCPA 2-Ethylhexyl Ester

96% Tech; 570G/L, 500G/L EC

MCPB, MCPP-p

96% Tech

Mesotrione

96% Tech; 480G/L SC

Metolachlor

96% Tech; 960G/L, 910G/L, 720G/L EC

Metribuzin

97% Tech; 75% WG; 480G/L SC

Nicosulfuron

95% Tech; 75% WG; 40% OS

Nicosulfuron + Mesotrione

OD

Oxyfluorfen

97% Tech; 240G/L EC

Paraquat

45%, 42% Tech; 200G/L, 250G/L SL

Paraquat + Diquat

SL

Paraquat + Diuron

SC

Pendimethalin

95% Tech; 500G/L CS; 500G/L, 440G/L, 330G/L EC

Penoxsulam

98% Tech; 240G/L SC; 25G/L OD

Penoxsulam + Cyhalofop-butyl

OD

Picloram

95% Tech; 240G/L SL

Picloram + Fluroxypyr

EC

Picloram + Metsulfuron

WG

Picloram + Triclopyr

EC

Picloram +2,4-D

SG, SL

Pretilachlor

95% Tech; 720G/L, 500G/L, 300G/L EC

Prometryn

96% Tech; 500G/L SC; 50% WP

Propanil

95% Tech; 80%, 60% WG; 480G/L, 360G/L EC

Propanil + 2,4-D

WG, EC

Propanil + Butachlor

EC

Propanil + Clomazone

EC

Propanil + MCPA

WG

Propyzamide

97 % Tech; 50%WP; 80%WG

Quinclorac

96% Tech; 250G/L SC, 75% WG

Quizalofop-P-ethyl

95% Tech; 200G/L, 125G/L EC

Simazine

97% Tech; 90% WG; 500G/L SC; 80% WP

S-Metolachlor

96% Tech; 960G/L EC

S-Metolachlor+ Terbuthylazine

SC

S-Metolachlor + Mesotrione + Atrazine

SE

Sulfentrazone

95% Tech; 75% WG; 500G/L SC

Sulfentrazone + Metribuzin

WG

Terbuthylazine

97% Tech; 90%, 75%, 60% WG; 600G/L, 500G/L SC

Terbuthylazine + Hexazinone

WG, SC

Terbutryn

96% Tech; 80% WG; 500G/L SC

Triclopyr

98% Tech; 600G/L, 480G/L EC

Trifluralin

95% Tech; 480G/L EC

Trinexapac-ethyl

97% Tech; 250G/L EC

Active Ingredient

Products

2,4-D Acid

98%, 96% Tech

2,4-D Butyl Ester

96% Tech; 1000G/L, 792G/L EC

2,4-D Choline

760G/L SL; 90.6% SG

2,4-D Dimethylamine Salt

96% SG; 96% SP; 860G/L, 720G/L, 600G/L, 480G/L SL

2,4-D 2-Ethylhexyl Ester

96% Tech; 1025G/L, 904G/L, 850G/L, 825G/L, 500G/L EC

2,4-D Isobutyl Ester

96% Tech

2,4-D Isopropylamine Salt

450G/L, 300G/L SL

2,4-D Sodium Salt

95%, 80% SG, SP

2,4-D EHE + Florasulam

SE

2,4-D + MCPA

SG, SL

2,4-DB(2,4-dichlorophenoxy)Butyric Acid

96% Tech; 931G/L Ester EC; 540G/L Salt SL

2,4-DP-p(Dichlorprop-p) Acid

95% Tech; DMA Salt SG, SL; 2-EHE EC

Active Ingredient

Products

Acetochlor

95%, 92% Tech; 900G/L, 840G/L, 500G/L EC

Ametryn

97% Tech; 90%, 80% WG; 500G/L SC; 80% WP

Ametryn + Terbutryn

WG, SC

Amicarbazone

97% Tech; 70% WG

Atrazine

97% Tech; 90% WG; 500G/L SC; 80% WP

Atrazine + Ametryn

WG, WP, SC

Atrazine + Mesotrione

WG, SC

Atrazine + Terbuthylazine

WG, SC

Bentazone

95% Tech; 480G/L SL

Bentazone + Acifluorfen

SL

Bispyribac-sodium

97% Tech; 400G/L, 100G/L SC

Bromacil

97% Tech; 80% WG; 80% WP

Bromoxynil Octanoate

96% Tech; 250G/L EC

Butachlor

95%, 92% Tech; 600G/L, 500G/L EC

Carfentrazone

95% Tech; 80%, 40% WG; 400G/L EC

Chlorimuron-ethyl

96% Tech;75%,25% WG

Clethodim

95% Tech; 360G/L, 240G/L, 120G/L EC

Clodinafop-propargyl

95% Tech; 240G/L EC

Clomazone

95% Tech; 480G/L EC

Clopyralid

97% Tech; 75% SG; 300G/L, 200G/L SL

Cloransulam-methyl

96% Tech; 84% WG

Cyanazine

97% Tech

Cyhalofop-butyl

97% Tech; 180G/L, 100G/L EC

Dicamba

98% Tech; 70% SG; 500G/L, 480G/L SL

Dicamba + 2,4-D

SG, SL

Diclosulam

96% Tech; 84% WG

Diquat

40% Tech; 200G/L, 150G/L SL

Diuron

98% Tech; 90%, 80% WG; 800G/L, 500G/L SC; 80% WP

Fenoxaprop-P-ethyl

97% Tech; 110G/L EC; 69G/L EW

Florasulam

97% Tech

Flucarbazone-Na

95% Tech; 70% WG

Flumetsulam

98% Tech; 80% WG; 120G/L SC

Flumioxazin

96% Tech; 50% WG; 480G/L SC; 50% WP

Fluroxypyr

97% Tech; 250G/L, 200G/L, 180G/L EC

Fomesafen

97%, 95% Tech; 250G/L SL

Foramsulfuron

94% Tech; 35%WG

Foramsulfuron + Iodosulfuron-methyl sodium

WG

Glufosinate-ammonium

95% Tech; 200G/L, 150G/L, 120G/L SL

Glyphosate Ammonium Salt

95% Tech; 88.8%, 75.7% SG, 360G/L SL

Glyphosate Potassium Salt

95% Tech; 665G/L, 555G/L SL

Glyphosate Sodium Salt

95% Tech; 50% SG

Glyphosate

97%, 95% Tech; IPA 62%, 450G/L, 360G/L SL

Active Ingredient

Products

Haloxyfop-P-methyl

95% Tech; 520G/L, 240G/L, 108G/L EC

Hexazinone

97% Tech; 90%, 75% WG; 480G/L SC; 240G/L SL

Hexazinone + Diuron

WG

Imazamox + Imazapyr

SL

Imazamox

98% Tech; 40G/L SL

Imazapic

97% Tech; 240G/L SL

Imazapic + Imazapyr

WG

Imazapyr

98% Tech; 250G/L SL

Imazethapyr

98% Tech; 70% WG; 200G/L, 100G/L SL

Isoxaflutole

95% Tech; 75% WG; 480G/L SC

MCPA

96% Tech; 75% SG; 750G/L, 500G/L, 400G/L SL

MCPA + Bentazone

SL

MCPA 2-Ethylhexyl Ester

96% Tech; 570G/L, 500G/L EC

MCPB, MCPP-p

96% Tech

Mesotrione

96% Tech; 480G/L SC

Metolachlor

96% Tech; 960G/L, 910G/L, 720G/L EC

Metribuzin

97% Tech; 75% WG; 480G/L SC

Nicosulfuron

95% Tech; 75% WG; 40% OS

Nicosulfuron + Mesotrione

OD

Active Ingredient

Products

Oxyfluorfen

97% Tech; 240G/L EC

Paraquat

45%, 42% Tech; 200G/L, 250G/L SL

Paraquat + Diquat

SL

Paraquat + Diuron

SC

Pendimethalin

95% Tech; 500G/L CS; 500G/L, 440G/L, 330G/L EC

Penoxsulam

98% Tech; 240G/L SC; 25G/L OD

Penoxsulam + Cyhalofop-butyl

OD

Picloram

95% Tech; 240G/L SL

Picloram + Fluroxypyr

EC

Picloram + Metsulfuron

WG

Picloram + Triclopyr

EC

Picloram +2,4-D

SG, SL

Pretilachlor

95% Tech; 720G/L, 500G/L, 300G/L EC

Prometryn

96% Tech; 500G/L SC; 50% WP

Propanil

95% Tech; 80%, 60% WG; 480G/L, 360G/L EC

Propanil + 2,4-D

WG, EC

Propanil + Butachlor

EC

Propanil + Clomazone

EC

Propanil + MCPA

WG

Propyzamide

97 % Tech; 50%WP; 80%WG

Quinclorac

96% Tech; 250G/L SC, 75% WG

Quizalofop-P-ethyl

95% Tech; 200G/L, 125G/L EC

Simazine

97% Tech; 90% WG; 500G/L SC; 80% WP

S-Metolachlor

96% Tech; 960G/L EC

S-Metolachlor+ Terbuthylazine

SC

S-Metolachlor + Mesotrione + Atrazine

SE

Sulfentrazone

95% Tech; 75% WG; 500G/L SC

Sulfentrazone + Metribuzin

WG

Terbuthylazine

97% Tech; 90%, 75%, 60% WG; 600G/L, 500G/L SC

Terbuthylazine + Hexazinone

WG, SC

Terbutryn

96% Tech; 80% WG; 500G/L SC

Triclopyr

98% Tech; 600G/L, 480G/L EC

Trifluralin

95% Tech; 480G/L EC

Trinexapac-ethyl

97% Tech; 250G/L EC

广东时时彩平台 最新打麻将技术 彩经排列三走势图带 谷歌股票行情 竟彩足球比分2串1推荐 五分十一选五-非常钻APP下载 中国足彩网彩票比分直播 吉林十一选五手机版 百雀羚股票 亚洲情色一本道 江西休彩11选5开 重庆百变王牌 日韩一本道上原空 3d试机号100期 江苏快三 欧美做爰片在线观看 3d北京试机号谜语